ביטוחים
English   Hebrew
Med More ← ביטוחים ← ביטוח רפואי לישראלים בישראל ← ביטוח רפואי פרטי - עולמי +
ביטוח רפואי פרטי - עולמי +
ביטוח רפואי פרטי
ביטוח רפואי פרטי פלוס
ביטוח רפואי פרטי - לילד
ביטוח רפואי פרטי - משלים
ביטוח רפואי פרטי - עולמי
ביטוח רפואי פרטי - עולמי +
ביטוח הגנה עצמית
ביטוח השתלות ותרופות
 

ביטוח רפואי פרטי - עולמי +


   
ביטוח בריאות פרטית עולמי +
 
תכנית ביטוח בריאות "מגדל בריאות פרטית עולמי פלוס" מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים לכיסוי ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" ומעניקה לך כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל לטיפולים מתקדמים המחליפים ניתוח וכן לחבילת שירותי בריאות רחבה. התכנית מבטיחה כי בעת הצורך תוכל לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורך בהתאם לבחירתך, בארץ ובחו"ל.        
       
סוגי כיסוי
הכיסויים הניתנים במסגרת תכנית זו:
  •         השתלות בארץ ובחו"ל
  •         טיפולים מיוחדים בחו"ל
  •         תרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
  •         ניתוחים בחו"ל
  •         כיסוי מורחב לניתוחים בישראל
  •         טיפולים מחליפי ניתוח
  •         נספח שירות אמבולטורי
  •         כתב שירות רפואה משלימה
פירוט הכיסוי הביטוחי
כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי ההשתלות המעודכן ביותר, המותאם למצב שנוצר לאחר חקיקת חוק השתלת איברים (האוסר סחר באיברים) ומקנה כיסוי להוצאות טרם ביצוע ההשתלה (גם אם לא בוצעה).

הכיסוי ניתן להשתלות בישראל ובחו"ל שהינן:
    לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב, כל שילוב ביניהם ומח עצם מתורם אחר
    השתלת שחלות, מעי, תאי גזע בישראל
    איבר מבעלי חיים (כשהפרוצדורה אינה ניסיונית)
הכיסוי ללא תקרה במרכזים שבהסדר עם החברה, תקרה בסך 4,000,000 ₪ למרכזים שאינם בהסדר עם החברה.

בנוסף קצבה חודשית לפני ואחרי ביצוע השתלה:
    5,000 ₪ לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו
    5,000 ₪ לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה
    (לילד מחצית מסכום זה)
הערה: הכיסוי יינתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס”ה 2009

טיפולים מיוחדים בחו"ל - עד תקרה של  800,000 ש"ח

כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות הממלכתי
הכיסוי ניתן עבור:
    תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של
    המבוטח בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות
    תרופות הכלולות בסל הבריאות - המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
    בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל
    הבריאות אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח
    תרופות המוגדרות כ OFF-LABEL לכל מחלה - תרופות שלא אושרו לשימוש
    הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה
    תרופות יתום - תרופות למחלות נדירות

סכום ביטוח מירבי :
סך של 3,000,000 ₪ למבוטח, המתחדש אחת לשלוש שנים ועד 15,000,000 ₪
לכל תקופת הביטוח.

השתתפות עצמית:
    300 ₪ למרשם לחודש . במקרה בו נוטל המבוטח מספר תרופות בגין אותו מצב
    בריאותי, תנוכה ההשתתפות עצמית פעם אחת.
    אין השתתפות עצמית בגין תרופה למחלת הסרטן
    לתרופות- OFF-LABEL שאינן תרופות אונקולוגית או המטו-אונקולוגית 800 ₪
    למרשם לחודש

כיסויים נוספים:
    פיצוי בגין טיפול כימותרפי אשר מבוצע במהלך אשפוז בבית חולים, כחלק מהטיפול     התרופתי.
    כיסוי נוסף לשירות או טיפול רפואי הכרוך במתן התרופה
    מוקד מידע טלפוני בנושא תרופות השירות ניתן על ידי מומחים בתחום הפרמקולוגיה
    בשיתוף בתאום עם רופאים מומחים בנושאים הרלוונטים (ילדים, נשים, משפחה)
    השירות אינו כרוך בהשתתפות עצמית.

כיסוי לניתוחים בחו"ל
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, מועד ומקום ביצוע הניתוח בחו"ל.
ניתוח אשר אושר ותואם מראש על ידי החברה יכוסה באופן מלא וישיר.
ניתוח אשר ביצועו לא תואם מראש על ידי החברה יכוסה עד לגובה 200% מהסכום
הנקוב באתר האינטרנט של החברה, (השווה לעלות שכר מנתח והוצאות חדר ניתוח
ואשפוז אצל נותן שירות אחר בישראל).

כיסויים נוספים לניתוחים גדולים:
    הוצאות טיסה ושהיה למבוטח ומלווה.
    הוצאות החלמה

פיצוי כספי במקרים הבאים:
    פיצוי בגין ניתוח המבוצע ללא מעורבות בחברה בחו"ל.
    קיצבה בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך     ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין הדבקות במחלת  AIDS תוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בחו"ל.
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח בחו"ל

כיסוי מורחב לניתוחים בישראל
לבחירת המבוטח: הרופא המנתח, המרדים, בית החולים ומועד ביצוע הניתוח.
ניתוח אשר בוצע באמצעות נותני שירות שבהסדר עם החברה יכוסה באופן מלא וישיר. ניתוח אשר ביצוע באמצעות נותני שירות שאינן בהסדר, יכוסה עד לסכום הנקוב באתר האינטרנט של החברה, אך לא יותר מהסכום ששולם על ידי המבוטח בפועל.

פיצוי כספי במקרים הבאים:
    פיצוי רחב בעת ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה הכולל את הגבוה מבין:
    -  סך 1,200 ₪ לכל יום אשפוז ומקסימום 14 יום.
    - 50% משכר מנתח אחר המפורסם באתר האינטרנט.
   
קצבה בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח ישראל

    פיצוי בגין הדבקות במחלת AIDS כתוצאה מעירוי דם שניתן במהלך ניתוח בישראל
    פיצוי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח

כיסויים נוספים:
    פיצוי כספי בגין אשפוז בעת מחלה
    השתתפות כספית בטיפולי הפריית מבחנה
    שירותי חירום ועזרה ראשונה לטיפול שיניים
    טיפולי שיקום דיבור
    בדיקות לאפיון והתאמת טיפול למחלת הסרטן

בנוסף כיסוי לניתוחים קוסמטיים ולניתוח לייזר בעיניים לתיקון קוצר ראייה (לאחר תקופת אכשרה מיוחדת)

טיפולים מחליפי ניתוח
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח המתבצעים בארץ ובחו"ל. טיפול מחליף ניתוח הינו טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים שאינם ניתוח אשר באים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח, תוך השגת תוצאות רפואיות דומות.

הוצאות בגין הטיפול החלופי יכללו:
    התייעצות עם רופא מומחה
    שכר מבצע הטיפול החלופי
    הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים
    הוצאות אשפוז בבית חולים

נספח שירות אמבולטורי
תוכנית המקנה למבוטח את האפשרות לקבל שירותים אמבולטוריים (ללא אשפוז) ובדיקות לרפואה מונעת או לשיפוי בגין הוצאות שהוצאו בגינם.

חבילת שירותים רחבה ומקיפה ביותר הכוללת:
    התייעצויות:
    פגישות יעוץ עם רופאים מומחים (4 ייעוצים בשנה)
    התייעצות עם דיאטנית
    התייעצות עם רופא לצורך אישור לפעילות ספורטיבית
    התייעצויות וטיפולים בנושא גמילה מהרגלים
    בדיקות אבחנתיות: בדיקות רנטגן, אולטרא סאונד, הדמיה (C.T, PET C.T ,MRI)
    קולונסקופיה וירטואלית, צנתור וירטואלי וגלולה להראיית המעי הדק.
    סכום הביטוח לבדיקות אבחנתיות: עד לסך של 11,000 ₪ לשנה.

    סל הריון רחב הכולל:
        בדיקות הריון: סקירת מערכות (ראשונה ושניה), שקיפות עורפית
       מי שפיר, סיסי שליה – עד 2,500 ₪ להריון.
        בדיקות גנטיות: עד 500 ₪ לכל הבדיקות
        השתתפות בשימור דם טבורי – עד 550 ש"ח
        ייעוץ הנקה – 12 מפגשים עד גיל שנה
        מלונית  200 ₪ ליום עד 7 ימים
        השתתפות במימון קורס הכנה ללידה – 280 ₪ להריון

    טיפולי פיזיותרפיה – 12 טיפולים בשנה
    סקר מנהלים אחת לשנתיים
    סקר לגילוי מחלת הסרטן אחת ל – 3 שנים
    שירות מידע טלפוני אובייקטיבי למימוש זכויות בגין אירועים רפואיים

כתב שירות רפואה משלימה
כתב השירות המקנה למבוטח את האפשרות לקבל שירותי רפואה משלימה ממטפלים מוסמכים או לשיפוי בגין הוצאות שהוצאו בגינם. כתב השירות כולל את טיפולי הרפואה המשלימה:

    אוסטיאופתיה       שיטת פאולה
    ייעוץ דיאטטי עקב צורך רפואי             אקופונקטורה (דיקור סיני)
    כירופרקטיקה             רפלקסולוגיה
    פלדנקרייז                  שיאצו
    הומיאופתיה               שיטת טווינה
    שיטת טווינה              עיסוי רפואי
    ביו-פידבק                 עיסוי רקמות עמוק
    נטורופתיה                 עיסוי תאילנדי
    איורוודה                    לומי לומי
    פרחי באך            

המבוטח יהיה זכאי לסדרת טיפולים הכוללת 16 טיפולים בשנה (ללא הגבלה
נוספת למשפחה) לבחירת המבוטח 3 חלופות לקבלת הטיפולים:
 
קבלת השירות ע"י נותן שירות שבהסכם בעלות 40 ₪ במרפאה או 65 ₪
  בבית המנוי (לגבי חלק מהטיפולים).
 
קבלת השירות ע"י נותן שירות אחר – החזר בגובה 50% ועד 150 ₪
 
החזר בגין ניצול זכויות המבוטח בשב"ן - החזר בגובה 50% ועד 150 ₪

דגשים והבהרות
    מתן אפשרות לעבור ללא חיתום וללא תקופת אכשרה מכיסויים קיימים בפוליסה
    שברשות המבוטח למוצרים שישווקו בעתיד.
    גיל ההצטרפות: לילד: 0-17 למבוגר: עד גיל 85
    תקופת הביטוח : לילד: עד גיל 25, למבוגר: לכל החיים
    פרמיה - משתנה כל חמש שנים ומתקבעת בגיל 65
    ילד רביעי ואילך חינם.

    הכיסויים הניתנים במסגרת התוכנית כפופים לתקופת אכשרה ותקרות
    סכומי ביטוח וכן חלקם כרוכים בהשתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה.

להורדת תנאי הפוליסה - לחץ כאן

צור קשר להצעת מחיר 1-700-700-254

מנגו - המומחים לביטוח רפואי
ת.ד. 5378 אחד העם 21 הרצליה 46153 טל:09-9518518  פקס: 09-9518519   info@mango.ms
 
עמוד הבית הפוליסות הפוליסות הפוליסות הפוליסות
אודות         ביטוח עובדים זרים ביטוח נסיעות לתרמילאים  ביטוח רפואי לישראלים  ביטוח מחלות קשות
צור קשר ביטוח תיירים בישראל ביטוח נסיעות נשים בהריון  ביטוח רפואי לילדים  ביטוח למחלת הסכרת
תקנון האתר ביטוח בני ישיבות ביטוח נסיעות לחולים  ביטוח השתלות ותרופות  ביטוח אחריות לסרטן
  ביטוח צליינים ביטוח נסיעות רגיל  ביטוח תאונות אישיות  ביטוח אחריות ללב
  ביטוח זרים ביטוח נסיעות לאנשי עסקים  ביטוח רפואי כולל קוסמטי  ביטוח חיים לחולים
  ביטוח קבוצות תיירים ביטוח סטודנטים בחו"ל  ביטוח לרלוקיישן  ביטוח חיים למשכנתא
בניית אתרים Imagecom